Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnega portala MojObrtnik. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Intelektualna lastnina

Ste zavarovali svojo intelektualno lastnino?

maj 2022  |   Urad RS za intelektualno lastnino

Intelektualna lastnina je pomemben del premoženja podjetja, in sicer spada med neopredmetena sredstva, ki jih je za optimalno dosego vrednosti treba ustrezno zavarovati in upravljati. Pravno področje intelektualne lastnine, ki omogoča različne oblike varstva (pravice intelektualne lastnine), urejajo mednarodne pogodbe, evropski predpisi in slovenski pravni red. Intelektualno lastnino delimo na tri skupine pravic: avtorsko pravico in sorodne pravice, industrijsko lastnino (npr. znamka, model, patent) ter druge pravice (npr. poslovna skrivnost, domena).

 

Pravice intelektualne lastnine so za podjetja izredno pomembne, saj imajo ključno vlogo pri spodbujanju inovacij in konkurenčnosti. Glavni razlogi, ki mala in srednje velika podjetja spodbujajo k zavarovanju intelektualne lastnine, so preprečevanje posnemanja, večja pravna varnost, zvišanje njihove vrednosti in ugleda na trgu.

 

Avtorska pravica

Avtorska pravica pripada avtorju (tj. fizični osebi, ki ustvari avtorsko delo) na podlagi same stvaritve avtorskega dela. To pomeni, da ni potrebna nobena formalnost, kot je na primer registracija, da bi bilo neko avtorsko delo varovano. Avtorska pravica daje avtorju monopol nad izkoriščanjem njegovega dela, kar pomeni, da avtorskega dela praviloma (razen v zakonsko določenih primerih) ni mogoče uporabljati brez soglasja avtorja oziroma imetnika pravic.

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene (npr. pisana dela, kamor uvrščamo tudi računalniške programe, govorjena, glasbena in fotografska dela, dela industrijskega oblikovanja). Avtorska pravica traja za čas avtorjevega življenja in še 70 let po njegovi smrti. 

Podjetja naj bodo pozorna na ureditev razmerij z zunanjimi sodelavci, pri katerih naročajo različna avtorska dela (npr. izdelovalci spletnih mest, fotografi, grafični oblikovalci), tako da uredijo prenos ustreznih materialnih avtorskih pravic na podjetje, da jih bo v prihodnosti lahko upravljalo. To podjetju lahko prihrani marsikatere težave in spore v prihodnosti. Po drugi strani se morajo podjetja zavedati, da so dela tretjih, ki so sicer dostopna v digitalnem svetu (npr. fotografije, glasba, videoposnetki), lahko avtorsko pravno varovana in jih praviloma ne morejo uporabljati brez soglasja imetnikov pravic.

 

Znamka

Znamka je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, zlasti iz besed, vključno s priimki in imeni, ali iz slik, črk, številk, barv, oblike blaga ali njegove embalaže ali zvokov, če se blago ali storitve določenega podjetja s temi znaki lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij ter se ti znaki v registru lahko prikažejo na način, ki pristojnim organom in javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva, ki je zagotovljeno njihovemu imetniku.

Ključna funkcija znamke je razlikovanje proizvodov oziroma storitev različnih podjetij na trgu, obenem pa podjetjem omogoča graditev identitete in zaupanja med potrošniki. Imetnik registrirane znamke ima izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice (npr. prepoved tretjim, ki nimajo njegovega soglasja, opremljati blago ali embalažo s tem znakom, uvažati ali izvažati blago, uporabljati znak na poslovni dokumentaciji ali oglaševanju).

Pred izbiro nove znamke in njeno uporabo je smiselno, da podjetja preverijo razpoložljivost znaka na trgu. To lahko storijo z vpogledom v različne baze podatkov že registriranih in veljavnih znamk podjetij v enakih ali podobnih dejavnostih, s čimer se izognejo morebitnim kršitvam (posledično tudi stroškom reševanja sporov) pravic imetnikov že registriranih znamk. Z registracijo znamke na trgih, kjer bo podjetje poslovalo, si zagotovi ustrezno varstvo pred posnemovalci in konkurenčno prednost pred drugimi ponudniki.

Varstvo znamke traja deset let od datuma vložitve prijave in se lahko poljubno velikokrat obnovi za nova desetletna obdobja 

 

Model

Ena od oblik varstva unikatnih in izvirnih videzov izdelkov podjetij je model. Z njim se zavaruje zunanji videz obrtnega ali industrijskega izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.

Imetnik modela ima izključno pravico, da ga uporablja in prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da ga uporabljajo. Uporaba zajema zlasti izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje ali uporabljanje izdelka, na katerega se videz nanaša, ali skladiščenje takega izdelka v te namene.

Model traja pet let od datuma vložitve prijave in se lahko obnovi za nova petletna obdobja, vendar je varstvo omejeno na 25 let.

Pravice intelektualne lastnine se med sabo ne izključujejo, kar pomeni, da je neki izdelek lahko predmet varstva različnih pravic intelektualne lastnine. V posameznih primerih je lahko videz izdelka ali embalaže varovan tudi z avtorsko pravico, v nekaterih primerih pa lahko oblika, model ali embalaža izdelka velja za njegov razlikovalni del in se lahko zavaruje tudi kot tridimenzionalna znamka.

 

Patent

Za podjetja, ki želijo v današnjih časih biti konkurenčna na trgu, je inovativnost izjemnega pomena. Ob tem pa se pogosto poraja vprašanje, kako lahko zavarujejo znanje, ki je plod dolgoletnih raziskav in razvoja, ter na njem temelječe inovacije pred konkurenčnimi podjetji.

Patent omogoča varstvo izuma s področja tehnike (tehnična rešitev, ki je lahko bodisi proizvod, postopek, naprava za izvajanje postopka, uporaba bodisi njihova kombinacija). Za pridobitev patentnega varstva mora biti izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv. S patentom pridobi njegov imetnik izključno pravico prepovedati tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, izkoriščanje s patentom zavarovanega izuma (proizvodnjo ali prodajo). Patent lahko traja 20 let od datuma vložitve prijave. 

 

Finančna pomoč za MSP

Intelektualna lastninaMala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji se lahko za finančno pomoč pri pridobitvi pravic industrijske lastnine prijavijo na javni poziv za vavčer za intelektualno lastnino, objavljen pri Slovenskem podjetniškem skladu (https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi), ali razpis sklada za pomoč MSP (Ideas Powered for Business SME Fund), objavljen pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino - EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/online-services/sme-fund). Dvojno veljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni v okviru katerega od objavljenih razpisov, ni dovoljeno. 

Storitev Prva I

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino inovativnim MSP nudi brezplačno storitev »Prva i«. Gre za storitev pregleda pravic intelektualne lastnine (s poudarkom na industrijski lastnini), s katero strokovnjaki urada podjetjem s tržno zanimivimi proizvodi svetujejo, kaj vse lahko zavarujejo kot svojo intelektualno lastnino, kakšne prednosti jim to lahko prinese, in jim predstavijo možnosti varstva.

Informacije

Intelektualna lastnina QRZa brezplačno pomoč strankam na področju pridobitve pravic industrijske lastnine (znamka, model, patent) pri uradu deluje info točka. Za informacije lahko pokličete na telefonsko številko 01 620 31 01 ali pišete na elektronski naslov sipo@uil-sipo.si

Prijavite se na e-novice,
obveščali vas bomo o novostih
PRIJAVA


©2017-2023 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.